Privacybeleid

Als organisatie hechten wij veel waarde de privacy van alle betrokkenen die in contact zijn met ons gastouderburo. Wij zijn verantwoordelijk jouw privacy te beschermen en gaan daar dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om. In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een privacyverklaring opgesteld waarin je kunt nalezen welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en hoe wij hiermee omgaan teneinde misbruik te voorkomen.

De privacyverklaring betreft de privacygegevens van (gast-) ouders, kinderen alsmede medewerkers, sollicitanten en bezoekers van de website van Gastouderburo Kind aan Huis.

Verwerkte persoonsgegevens (gast-) ouders, kinderen en aanverwanten

Gastouderburo Kind aan Huis verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om een overeenkomst aan te gaan, onze diensten uit te voeren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit onze dienstverlening voortvloeit.

Algemene gegevens

Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, BSN,   IBAN, LRK nummer, burgerlijke staat, nationaliteit, handtekeningen. Deze gegevens, voor zover van toepassing, vragen wij aan gastouders, huisgenoten, contactpersonen, vrijwilligers, ouder(s)/verzorgers en kinderen en zijn nodig voor administratieve en wettelijke doeleinden. Daarnaast vragen wij aan de gastouder kopie identiteitsbewijs waarin de MZR (de strook met nummers onderaan het paspoort) en het paspoortnummer zijn zwartgemaakt, en een Verklaring omtrent gedrag.

Aanvullende gegevens

Naast de gegevens van de huisarts en uw gedachten t.a.v. vaccinatie, zullen wij vragen om gegevens zoals geloofsovertuiging en relevante gezondheidsgegevens.  Hierbij kunt u denken aan allergieën, medische gegevens, voeding en gedrag. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen vraag- en aanbod en de afstemming t.b.v. het fysiek en geestelijk welbevinden van het kind en zullen alleen gedocumenteerd worden indien dit noodzakelijk blijkt voor het maken van een juiste match.

 Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:

  • Het tot stand laten komen van een koppeling of functie
  • Het leveren van goede pedagogische zorg
  • Administratieve en wettelijke verplichtingen
  • Informeren en werven van gastouder en ouders

Beveiliging

Om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens via een beveiligde toegang. Het merendeel van alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde klantbeheeromgeving en afgesloten dossierkasten en hebben wij een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij hanteren een clean desk policy, wat betekent dat er op kantoor geen direct zichtbare persoonsgegevens of verwijzingen hiernaar zijn.

 Eenieder die voor ons of bij ons werkzaam is heeft een geheimhoudingsverklaring getekend aangaande privacygevoelige gegevens. Dit betreft zowel personeel, bestuur als gastouders.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op!

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je bij ons staat ingeschreven of werkzaam bent. Hierna hanteren wij de bewaartermijn van 10 jaar welke gesteld is door de belastingdienst voor organisaties die elektronische diensten leveren. De gegevens van relaties die geen diensten hebben afgenomen, worden bij uitschrijving maximaal 2 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderburo Kind aan Huis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoeken tot intrekking van je toestemming of bezwaar maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een verzoek dient altijd vergezeld te gaan met een kopie van je identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op! Mocht je klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Gastouderburo Kind aan Huis kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. Deze wijzigingen worden via de nieuwsbrief, mail en op de website kenbaar gemaakt.

Heb je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen, neem dan gerust contact met ons op BUTTON naar contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderburo Kind aan Huis deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden met wie geen verwerkersovereenkomst in afgesloten.

Indien nodig, en uitdrukkelijk op verzoek, kunnen wij ook gegevens delen met derden indien je ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderburo Kind aan Huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.